Мозайка Меркурий, Международен панаир Пловдив

Търсене по Автор и Град

  1. Номер в регистъра

  2. Адрес


  3. Координати


  4. АВТОР:


  5. Вид на обекта

   • Монументална декорация (стенопис; мозайка; сграфито;
    металопластика; монументална керамика)
   • Скулптура (еднофигурна; многофигурна; фасаден елемент; друго)
   • Чешма/фонтан
   • Друго

  6. НАИМЕНОВАНИЕ:


  7. Други наименования, под които е познато произведението:


  8. ТЕХНИКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: /опциите ще се избират според зададената информация за всеки обект./
   • Мозайка
   • Сграфито
   • Металопластика
   • Керамична пластика
   • Скулптура (дърво, метал, пластмаса) + мозаечна облицовка
   • Обект
   • Друго + поле за свободен текст

  9. Използвани материали


  10. ДАТИРОВКА:

   • Година на създаване на проекта
   • Година на съзадаване на произведението
   • Период на създаване (ако годината не е известна)

  11. СОБСТВЕНИЦИ НА ОБЕКТА:

   • ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ НА ПРОИЗВЕДЕНИЕТО автор или наследници
   • ПРАВЕН СТАТУТ НА СОБСТВЕНОСТТА:
    • Частна на физическо лице
    • Частна на юридическо лице
    • Частна общинска
    • Общинска публична
    • Публична държавна
    • Частна държавна

  12. ВИДОВЕ ДОКУМЕНТИ: (да/не, с опция за прикачане на файл пдф/jpg)

   • Нотариален акт
   • инвестиционен проект и възложител
   • консервационен проект и възложител
   • статут п ЗКН(ако има)
   • разрешение за поставяне
   • научна публикация
   • други

  13. Идентификатор по кадастрална карта


  14. Номер по регулационен план


  15. Принадлежност към групова НКЦ: да/не


  16. Пространствени параметри на произведението (размери):


  17. ОПИСАНИЕ – формален/стилов анализ, иконографска специфика:


  18. ПОДПИС/инициали на автора: да/не+опция за снимка


  19. СЪСТОЯНИЕ:

   • без промяна + опция коментар
   • съхранена автентичност + опция коментар
   • компроментирана автентичност + опция коментар
   • разрушено +опция коментар
   • несъществуващо

  20. КОНСЕРВАЦИЯ/РЕСТАВРАЦИЯ: + опция за прикачен файл на протокол

   • няма
   • почистване
   • частична реставрация
   • пълна реставрация
   • подмяна

  21. Режими за опазване по ЗКН:

   • Териториален обхват
   • Предписания за опазване

  22. ПРОЕКТИ на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: да/не + опция за прикачен файл


  23. Връзка с околната среда:

   • Микро (сградата) – благоприятна; неутрална; неблагоприятна
   • Макро (архитектурен ансамбъл) – благоприятна; неутрална; неблагоприятна

  24. ПЪРВОНАЧАЛНА ФУНКЦИЯ НА СГРАДАТА:


  25. НАСТОЯЩА ФУНКЦИЯ НА СГРАДАТА:


  26. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТЪП:

   • обществен (неограничен/безплатен)
   • физически (свободен или ограничен)

  27. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

   • Неограничена
   • Частична
   • Ограничена

  28. Съответсвие между проект и изпълнение + опция за свободен текст