Тракийски конник

  1. Номер в регистъра: 3

  2. Адрес: Ул. „Васил Кънчев“ 3


  3. Координати:

   42.14865902627613, 24.751312796302585


  4. Автор: Димитър Киров – Ди Киро


  5. Вид на обекта: Монументална декорация, сграфито


  6. Наименование: „Тракийски конник“


  7. Други наименования, под които е познато произведението: 


  8. Техника на изпълнение: Сграфито

  9. Използвани материали: 4-5 слоя мазилка, нанесени един върху друг в 4-5 цвята (черно, червено, охра и бяло)


  10. Датировка: 1973 г.


  11. Собственост на сградата: 


  12. Видове документи: 


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ: Не


  16. Пространствени параметри на произведението: 180 кв.м.


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика: Сграфитото „Тракийски конник“, е най-малкото от трите сграфита на раположени на калканните стени на сградния комплекс разположен между ул. „Съборна“ 39, ул. „Васил Кънчев“ и ул. „Омуртаг“. Сграфитото заема цялата калканна стена на третата сграда в посока север. Композиционната схема е сходна, фигуралана, симетрична, разположена по центарлна ос, изобразителното поле е разчленено от три арки, в които са поместени основните фигури и сцени. Цветово и технологично изпълнено по подобие на другите две сграфита.


  18. Подпис / инициали на автора: 


  19. Състояние: Достъпът до калканната стена със сграфитото е затруднен и ограничен за да бъде направена точна преценка на неговото състояне. Долната част от калкана и сграфитото е скрита от покъсно построената под нея къща на самият художник Димитър Киров. От дистанция сграфитото изглежда в сравнително добро състояние с изключение на липса в горни му десен край, причинена от течове от покрива. Може да се допусне, че някои разрушителни процеси по подобие на съседното сграфито са в ход, но това би се констатирало при близък оглед. За съжаление достъпът до този калкан е осъществим само през покрива на къщата на Димитър Киров.


  20. Консервация / реставрация: Не


  21. Режими за опазване по ЗКН: Осигуряване на достъп до сграфитото за оглед и преценка на състоянието му, повърхностно почистване, укрепване, стабилизиране при необходимост, възстановяване на липсващата част. Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: 


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: 


  26. Възможност за достъп: неограничен


  27. Възможност за наблюдение: неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: