Захари Зограф

  1. Номер в регистъра: 1

  2. Адрес: Ул. „Съборна“ 39, калкан на жилищтна сграда


  3. Координати:

   42.14846062911839, 24.751167765502288


  4. Автор: Димитър Киров – Ди Киро


  5. Вид на обекта: Монументална декорация


  6. Наименование: „Захари Зограф“


  7. Други наименования, под които е познато произведението: 


  8. Техника на изпълнение: Сграфито

  9. Използвани материали: 


  10. Датировка: 1973 г.


  11. Собственост на сградата: Сградата, на която е изпълнено сграфитото е общинска собственост.


  12. Видове документи: Проект за изпълнение, техническа документацив и архивни снимки: в библиотека Национална библиотека „Иван Вазов“, Пловдив


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ: 


  16. Пространствени параметри на произведението:


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика: Сграфитото изобразяващо Захари Зограф, заобиколен от сцени и персонажи от неговото творчество, заема цялата калканна стена на сградата. Композицията е фигуралана, симетрична, разположена по центарлна ос, изобразителното поле е архитектонично разчленено от няколко арки поддържани от колони с капители, в които са поместени основните фигури и сцени. Авторът, като опитен монументалист, е предвидил сложността на технологичната реализация на това изключително мащабно по размери сграфито и още с проектирането е заложил възможността за изпълнението му на части. Поради тази причина броя, цвета и последователността на нанасянето на цветните хоросанови слоеве варира в различните композиционно обособени части. Съобразно авторовият замисъл в някои участъци сграфитото е изпълнявано негативно, т.е. градацията на полаганите слоеве не е от тъмно към светло, а обратното, а в други позитивно.


  18. Подпис / инициали на автора: 


  19. Състояние: Състоянието на сграфитото през годините е варирало, в края на 90те г. на 20 в. горната му част, вследствие на течове от покрива на сградата, е сериозно увредена и подменена под ръководството на автора. При тази възстановка авторът не е следвал първоначалния си проект и е променил както композицията и движението на фигурите, така и колоритното изграждане и пластичното третиране на формата. В резултат на това възстановката видимо се различава от оригинала. През пролетта на 2022 г. по време на разразила се силна буря, не малка част от центъра на сграфитото се отделя от основата и пада на земята. При оглед на място се установява, че хастарната мазилка е силно подкожушена, а в някои участъци разслоявания между самите цветни мазилкови слоеве. Констатираните деструктивни процеси носят висок риск и други части от сграфитото да се отделят от стената. Подкожушването на стената се дължи както на течове от покрива на сградата, така и на различното качество на тухлите на градежната основа, някои от които в напреднал стадий на разслояване.


  20. Консервация / реставрация: Началото на 2000 (изпълнено под авторски надзор).
   2022 г. – укрепване на разрушен участък (предстои реконструкция; през същата година, след съгласуване с НИНКН и МК, Община Пловдив и ОИ „Старинен Пловдив“ предприеха мерки по аварийната стабилизация на сграфитото, а АМТИИ Пловдив своевременно ремонтира покрива на сградата. Изготвен е проект за възстановяване на липсващата част от сграфитото, внесен е за съгласуване в МК.)


  21. Режими за опазване по ЗКН: Възстановяване на липсващата част от сграфитото, поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Да


  23. Връзка с околната среда: благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: 


  26. Възможност за достъп: неограничен


  27. Възможност за наблюдение: неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: