Щастливо детство

  1. Номер в регистъра: 15

  2. Адрес: бул. „България“ 24, 5000 ж.к. Акация, Велико Търново, Пионерски дом – фоайе – Общински детски комплекс


  3. Координати:

   43.079700, 25.620608


  4. Автор: Стоян Куюмджиев


  5. Вид на обекта: Монументална декорация


  6. Наименование: „Щастливо детство“


  7. Други наименования, под които е познато произведението: 


  8. Техника на изпълнение: Мозайка

  9. Използвани материали: 


  10. Датировка: 1978 г.


  11. Собственост на сградата: 


  12. Видове документи:


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ:


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика:
   Мозайка в интериора на бившия пионерски дом, сега общински детски комплекс Велико Търново. Мозайката заема две стени, едната по-голяма, другата по-малка на отстояние от първата. Изпълнена изцяло от естествен камък, многоцветна, тесерите са с различна форма и големина. В липсите (лакуни) се наблюдава откопирането на работния картон върху влажната хастарна мазилка чрез врязване, а на места и в цвят чрез използването на цветни пигменти.


  18. Подпис / инициали на автора: 


  19. Състояние: Пред мозайката на голямата стена е разположена рампа, която скрива част от изображението в долната дясна част. Състояние: не добра връзка между мозаичните тесери и свързващия разтвор, видимо хастарната основа е изключително здрава, вероятно мозаечният набор е реден върху нея с чист циментов разтвор, който явно не осъществява добра адхезия с тесерите и това причинява тяхното падане. Тесерите са редени поединично, липсва разтвор във фугата. По мозаечната повърхност се наблюдават мокри петна от инфилтрационна влага, която е причина за отделянето на тесери, както и за осоляването на мозайката. Осоляването е предизвикано и от използването на цимент за свързващ разтвор. Мозайката е засегната от боядисването на стената около нея.


  20. Консервация / реставрация: Не


  21. Режими за опазване по ЗКН: Отстраняване на влагата, почистване, повърхностна и структурна стабилизация на тесери и основа, премахване на соли, възстановяване на липсващи тесери. Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: Макро-благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: Общински детски комплекс


  26. Възможност за достъп: 


  27. Възможност за наблюдение: 


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: