Discussion Forum

The topic of the „New Heritage“

Actual State and future development perspectives

December 07th – 08th 2022

Regional History Museum Sofia,
Largo Conference Room

Фокусът на анализите и дискусиите ще се базира върху правните и консервационно-реставрационните проблеми за опазването ФМИ и върху неговата социална и естетическа значимост в контекста на световното изкуство и местните специфики.

Programme & participants: