Фондация „Балканско наследство“, основана 2008 г.

Фондация „Балканско наследство“, накратко ФБН, е основана през 2008 г. като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, а през 2018 г. получава статут на културна организация по смисъла на ЗЗРК.

Мисията на фондацията е да подкрепя опазването, проучването и доброто управление на културното наследство на Югоизточна Европа, разкривайки неговите приноси, единство и многообразие пред света и възможностите за неговата утилизация на местно ниво.

В своята работа фондацията се ръководи от принципите на съвременната наука и технологии, свободата на информация, устойчивото развитие на регионите, неформалното образование и доброволното участие.

Контакти:

Фондация „Балканско наследство“

Телефон: + 359 898 681 366
Email: balkanheritage@gmail.com

Адрес: София 1504, ул. Тулово №7, ет. 4, ап. 6