• Новото наследство

  Новото наследство

НОВОТО НАСЛЕДСТВО

Новото наследство

Подходи за опазване и комуникация на съвременното фасадно монументално изкуство в България

Проектът “Новото наследство: подходи за опазване и комуникация на съвременното фасадно монументално изкуство в България” се реализира от фондация „Балканско наследство“ (ФБН) по програма „Възстановяване и развитие на частните културни организации“ на Национален фонд „Култура“ (НФК) в периода от ноември 2022 до ноември 2023 година. Основен фокус в проекта е поставен върху опазването и управлението на съвременното фасадно монументално изкуство (ФМИ), създадено през последните 70 години.

Партньори по проекта:

Фондация Балканско наследство, лого
Община Бургас
Община Велико Търново
Община Пловдив
Столична община
Регионален Исторически Музей - София лого

Партньорите по проекта: община Велико Търново и община Бургас, община София, община Пловдив, Регионален исторически музей София са обединени около каузата да насърчат обществения дебат по тема, по която до този момент няма обществен консенсус, единна държавна политика и нормативна уредба, както и да предложат възможни решения за публични политики за опазване и социализация на фасадно монументално изкуство в България.

Екипът на проекта е мултидисциплинарен и включва изкуствоведи, реставратори, консерватори, юристи, специалисти по опазване на културното наследство и културни политики, вкл. от местната власт.

Целеви групи и публики на проекта са:

 • Местните власти;
 • Министерство на културата;
 • Собственици на сгради с ФМИ;
 • Експерти и институции в областта на КН;
 • Гражданите на Бургас, Велико Търново, Пловдив и София;
 • Национална и международна публика с интереси в областта.

Ключови дейности, предвидени в проекта:

Документиране на 80 представителни образци на фасадното монументално изкуство, създадени след средата на ХХ в., намиращи се в Бургас, Велико Търново, Пловдив и София

Документалното проучване, фотографското заснемане и оценката на състоянието на 80 образци на фасадното монументално изкуство на територията на четирите общини ще бъде осъществено от международен интердисциплинарен екип от специалисти и ще бъде подкрепено от представители на местните власти и общности. Ще бъдат изготвени досиета с най-важната информация за обектите: вид, статут, значение, размери и специфики, местоположение, както и предварителна оценка на състоянието на избраните образци на ФМИ. Предвижда се да бъдат издирени и интервюирани автори на произведенията или техните наследници.

Резултатите от дейността ще подпомогнат общините-партньори да планират и да предприемат необходимите мерки за консервация на обектите.

Създаване на регистър за монументално фасадно изкуство

Своеобразният дигитален регистър с географски координати на монументалното изкуство ще представи информация за обектите – монументално фасадно изкуство, изследвани по проекта. Целта на Фондация „Балканско наследство“ е той да бъде надграждан и след приключване на проекта, като в него да се включат нови обекти от територията на цялата страна.

Представяне и обсъждане с местна и международна професионална аудитория и широката общественост на проблематика, свързана с фасадното монументално изкуство (ФМИ – мозайки, сграфито, графити, живопис и пластика). Изготвяне и обсъждане на предложения за културни политики и нормативни промени, свързани с опазването и популяризирането на фасадното монументално изкуство в България.

Фокусът на дискусиите ще се базира върху проблеми за опазването ФМИ и неговата социална и естетическа значимост в контекста на световното изкуство и местните специфики. Предвидените активности, включват:

 1. Провеждане на международен дискусионен форум в хибриден формат в София 7.12.2022 – 8.12.2022.
  По време на двудневното събитие експертния екип на проекта, представители на партньорите, както и гост-експерти от България и чужбина ще представят многообразието на фасадното монументално изкуство в Европа, ще обсъдят проблемите и възможните решения за опазването му.
 2. Провеждане на публични лекции с дискусии по проблемите на монументалното фасадно изкуство в България и чужбина във Велико Търново и Бургас с участие на международни експерти и всички заинтересовани страни.
 3. Провеждане на проучване, изготвяне и обсъждане на предложения за културни политики и нормативни промени, свързани с опазването и популяризирането на фасадното монументално изкуство в България. Резултатите ще бъдат представени и дискутирани в рамките на кръгла маса, която ще се проведе в гр. Пловдив през есента на 2023 г. с участието на партньорите и представители на всички заинтересовани страни. Предвижда се дискусионния форум да приключи с препоръки за промяна на нормативната уредба, отразени в policy paper.
 4. Организиране и представяне на постерна изложба на фасадно монументално изкуство (ФМИ). Фотографската изложбата ще представи избрани обекти, документирани по проекта, в контекста на тяхната проблематика и значимост, с цел да се комуникира с местните публики значението на новото наследство и постиженията на проекта. Предвижда се да бъде експонирана в обществени сгради с широка достъпност в София, Пловдив, Велико Търново и Бургас.

Галерии

Бургас

Велико Търново

Пловдив

София