Металопластика

  1. Номер в регистъра: 19

  2. Адрес: Хотел „Космос“ – бул. „Стефан Стамболов“ 2


  3. Координати:

   42.5099236, 27.4676794


  4. Автор: Тодор Тодоров;

   • изпълнител: Тодор Савов

  5. Вид на обекта: Монументална декорация, металопластика


  6. Наименование: Металопластика


  7. Други наименования, под които е познато произведението: 


  8. Техника на изпълнение: Металопластика

  9. Използвани материали: еалуксиран алуминий


  10. Датировка: 


  11. Собственост на сградата: Частна собственост


  12. Видове документи: 


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ: 


  16. Пространствени параметри на произведението:


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика: Хотел „Космос“ Бургас, странична фасада, металопластика, изпълнена върху стоманена рамка. Пластиката е изпълнена от листове и елементи от еалуксиран алуминий.


  18. Подпис / инициали на автора: 


  19. Състояние: Състоянието на пластиката е авариийно, хотелът не функционира, сградата е изоставена без грижи. Пластиката е местообитание на много гълъби, като е пострадала най-вече от гълъбите и техните екскременти. Наблюдават се липсващи елементи, в долната част, част от покриващите, затварящите метални листове падат, опасно е много, защото се виждат отчупени парчета от самата стена или нейната мазилка от където се подават електрически кабели. Може би е имало и някакво осветление. На пръв поглед пластиката е в стабилно конструктивно състояние, само два метални елемента са се отворили, но при обстоен преглед може да се установят и други. Като цяло прави впечатление с неугледен външен вид и липса на поддръжка. Наличието на гълъбите усложнява проблема.


  20. Консервация / реставрация: Не


  21. Режими за опазване по ЗКН: Демонтаж или реставрация на пластиката, поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: микро – неблагоприятна; макро – неутрална


  24. Първоначална функция на сградата: Хотел


  25. Настояща функция на сградата: нефункциониращ хотел


  26. Възможност за достъп: неограничен


  27. Възможност за наблюдение: неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: