Човекът и техническият прогрес

  1. Номер в регистъра: 3

  2. Адрес: „Янко Комитов“ № 3


  3. Координати:

   42.52175045647835, 27.438761497183304


  4. Автор: Енчо и Райна Рачеви


  5. Вид на обекта: Монументална декорация, сграфито


  6. Наименование: „Човекът и техническият прогрес”


  7. Други наименования, под които е познато произведението: 


  8. Техника на изпълнение: Сграфито

  9. Използвани материали: хоросанова мазика в 4 цвята


  10. Датировка: 1974 г.


  11. Собственост на сградата:


  12. Видове документи:

   • Съществуващи документи и тяхното местонахождение – личен архив на автора.

  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ: Не


  16. Пространствени параметри на произведението: 240 кв.м.


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика: Сграда Информационно обслужване АД. Сграфито на южната фасада, заемащо цялата и площ, с доста мащабни размери, изпълнено в 4 цвята без фона, с него общо 5 хоросанови слоя нанесени в следната последователност: тъмна умбра, сиена натурална, светло сиво и мръсно бяло (с естествения цвят на хоросана) и бял фон.


  18. Подпис / инициали на автора: Не


  19. Състояние: Проблеми: видимо липсваща немалка най-горна част, вероятно от влага от покрива, като от дистанцията не може да се прецени дали самата градежна основа е правена от панели или са арматурни елементи по основата, но се наблюдава квадратна мрежа, която се чете и на фона през мазилковите слоеве. Но там видимо има някакъв проблем. Голямата липсваща част най-горе в ляво, която е тонирана в една охра, различна от тоновете на сграфитото, вероятно това е градежната основа, с опит да бъде реинтегрирана цветово към сграфитото.


  20. Консервация / реставрация: Не


  21. Режими за опазване по ЗКН: Отстраняване на влагата от покрива, повърхностно почистване, укрепване, стабилизиране при необходимост, възстановяване на разрушенията, контрол на капилярната и инфилтрационна влага. Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Проект за изпълнение / технология – има скица


  23. Връзка с околната среда: 


  24. Първоначална функция на сградата: Училище


  25. Настояща функция на сградата: Сграда Информационно обслужване АД


  26. Възможност за достъп: Обществен


  27. Възможност за наблюдение: Частична


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: