Три мозайки върху бетонни пластични тела пред срадата на Държавна опера Бургас

  1. Номер в регистъра: 9

  2. Адрес: ул. „Климент Охридски“ № 2, пред Държавна Опера, Бургас


  3. Координати:

   42.49465077126099, 27.469347768346836


  4. Автор: Кольо Кехайов и арх. Борис Камиларов и Роланд Шнеевайс /участва при изпълнението/


  5. Вид на обекта: Монументална декорация, мозайка


  6. Наименование: Три мозайки върху бетонни пластични тела пред срадата на Държавна опера Бургас


  7. Други наименования, под които е познато произведението: 


  8. Техника на изпълнение: Мозайка

  9. Използвани материали: Мозайки върху бетонни пластики, изпълнени от естествен камък и глазирана керамика


  10. Датировка: 1984 г.


  11. Собственост на сградата: 


  12. Видове документи:

   • Съществуващи документи и тяхното местонахождение – има при автора;
   • Чертежи – има скици при автора;
   • Архивни снимки – има;
   • Документация за реставрация – не.

  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ: 


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика: Мозайки върху бетонни пластики, изпълнени от естествен камък и глазирана керамика, много полирана.


  18. Подпис / инициали на автора: Не


  19. Състояние: Мозайките са в сравнително стабилно състояние, наблюдава се общо повърхностно замърсяване, липса на доста тесери, особено в пластиката като островърха шапка, повърхностно разрушаване и раздробяване ня някои тесери. В липсите на тесери, както и върху повърхността на други и върху бетона има видими следи от биологично нападение от алги, лишеи и др. видове. Бетонните пластични тела са силно замърсени, имат повърхностни пукнатини, а на едно от тях се наблюдава една много сериозна, може би конструктивна пукнатина, която преминава и през мозайката.


  20. Консервация / реставрация: не е консервирана


  21. Режими за опазване по ЗКН: Преглед на конструктивното състояние на бетонните тела, укрепване на пукнатини, почистване, биоцидна обработка, възстановяване на липсващи тесери, стабилизация на мозайката. Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: микро/макро – благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: Държавна опера, Бургас


  25. Настояща функция на сградата: Държавна опера, Бургас


  26. Възможност за достъп: неограничен


  27. Възможност за наблюдение: неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: