Розата на ветровете

  1. Номер в регистъра: 4

  2. Адрес: ул. „Конт Андрованти“ № 2


  3. Координати:

   42.49278584544161, 27.472212941359


  4. Автор: Николай Дубаров и Венелин Трифонов


  5. Вид на обекта: Монументална декорация, мозайка


  6. Наименование: „Розата на ветровете“


  7. Други наименования, под които е познато произведението: 


  8. Техника на изпълнение: Класическа мозайка с апликация на гранит

  9. Използвани материали: тесери от естествен камък в 4 цвята


  10. Датировка: 1984 г.


  11. Собственост на сградата:


  12. Видове документи:

   • Съществуващи документи и тяхното местонахождение – Съюз на художниците, отдел монументално изкуство.

  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ: Не


  16. Пространствени параметри на произведението: 240 кв.м.


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика: Мозайката се намира върху фасадата на обществена сграда с неизвестно предназначение. Разположена е на най-горния фасаден издаден елемент на сградата. Мозайката е изпълнена от естествен камък в четири цвята – бял (варовик и мушелкалк), охра, сив и зеленикава умбра от сечени тесери с различна големина и по-големи плочи с различна форма и големина, редени в техника тип opus sectile, които се издават пластично над мозайката. В долния десен край е наличен подпис на авторите и година на изпълнение.


  18. Подпис / инициали на автора: Да


  19. Състояние: Мозайката като цяло е в стабилно състояние, наблюдават се единични липсващи тесери, най-вече в лявата част, но и в дясно и по централното пано, както и цялостно повърхностно замърсяване.


  20. Консервация / реставрация: Не е консервирана


  21. Режими за опазване по ЗКН: Повърхностно почистване, възстановяване на липсващи тесери, проверка за структурна и повърхностна стабилност, поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител:

   • Проект за изпълнение / технология – личен архив на автора;
   • Чертежи – при арх. Маргарита Бъчварова;
   • Архивни снимки – личен архив на автора;
   • Документация за реставрация – в десния край е правена не много сполучлива реставрация.

  23. Връзка с околната среда: микро – благоприятна; макро – благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: неизвестна


  26. Възможност за достъп: неограничена


  27. Възможност за наблюдение: неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: