Абстрактна композиция

  1. Номер в регистъра: 7

  2. Адрес: Ул. „Съборна“ 2, североизточен каклкан на сграда


  3. Координати:

   42.148593926199794, 24.75108446153856


  4. Автор: Георги Божилов – Слона; арх. Петко Кекеманов


  5. Вид на обекта: Монументална декорация, сграфито


  6. Наименование: Абстрактна композиция


  7. Други наименования, под които е познато произведението: 


  8. Техника на изпълнение: Сграфито

  9. Използвани материали: 2-3 слоя мазилка, нанесени един върху друг, в 4-5 цвята (груба мазилка, червено и черно)


  10. Датировка: 


  11. Собственост на сградата: Сградата е частна собственост


  12. Видове документи: 


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ: Не


  16. Пространствени параметри на произведението: 15х12.80 м.


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика: 


  18. Подпис / инициали на автора: не


  19. Състояние: 


  20. Консервация / реставрация: Не


  21. Режими за опазване по ЗКН: Не


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: неблагоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: калкан на серия от гаражи


  26. Възможност за достъп: обществен


  27. Възможност за наблюдение: неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: