Пластична мозайка във водно съоръжение пред поликлиниката в район Тракия

  1. Номер в регистъра: 12

  2. Адрес: Район Тракия – ул. „Съединение“ 42


  3. Координати:

   42.131883651462324, 24.793586887835055


  4. Автор: Трифон Неделчев, Маргарита Томова


  5. Вид на обекта: Фонтан, мозайка


  6. Наименование: Пластична мозайка във водно съоръжение пред поликлиниката в район Тракия


  7. Други наименования, под които е познато произведението: 


  8. Техника на изпълнение: Мозайка

  9. Използвани материали: Мозайка върху 3-д бетонни основи в няколко цвята: бяло (мрамор), сиво-черно, охра (варовик), червено (стъкло); размерите на тесерите варират между 1.5 см x 3.0 см; до 5×5 см; свързващият раствор е на базата на цимент;


  10. Датировка: Година на изпълнение – 80-те години на ХХ в.


  11. Собственост на сградата: Сградата е общинска собственост


  12. Видове документи: 


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ: Не


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика: Пластична мозайка във водно съоръжение пред поликлиниката в район Тракия. Изцяло авторска мозайка, проектирана и изпълнена от самия автор. Пластични форми от бетон, покрити с мозайка с изцяло декоративен характер в техника opus tessellatum. Използваните тесери са в четири цвята: бяло – мрамор, сиво-черно, охра – варовик от Кърджали, червено – смалт, с правилна форма с размер на страните вариращ от 1,5 на 3 см. до 5 на 5 см. Прецизно наредена, с много равна повърхност, въпреки сложните обемни форми. Мозаечния набор е положен с циментов разтвор като фугата е добре запълнена.


  18. Подпис / инициали на автора: Не


  19. Състояние: Имайки предвид факта, че мозайката е разположена на открито, във водно съоръжение и изцяло изложена на атмосферни влияния, конструктивното й състояние може да се определи като добро. Връзката на тесалатума с бетонната основа е запазена, с изключение на един участък, от който вероятно умишлено са отнемани тесери. Като цяло, повърхността на мозайката е доста чиста, с изключение на любопитен феномен, който се наблюдава при варовиковите тесери с цвят охра, по които преобладаващо се наблюдава микробиологично нападение от плесени, лишеи и мъхове и т.н.


  20. Консервация / реставрация: Не. Почистване на съоръжението и мозайката през 2023 г.


  21. Режими за опазване по ЗКН: Почистване, отстраняване на биологично нападение, повърхностна и структурна стабилизация на тесери и основа, възстановяване на липсващи тесери. Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: Макро – благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: 


  26. Възможност за достъп: Обществен


  27. Възможност за наблюдение: неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: