Христо Г. Данов, калкан на жилищна сграда на ул. Съборна до възрожденската къща на Христо Данов, Пловдив

  1. Номер в регистъра: 6

  2. Адрес: Ул. „Съборна“ 2, североизточен каклкан на сграда


  3. Координати:

   42.147869, 24.749288


  4. Автор: Георги Божилов – Слона; арх. Петко Кекеманов


  5. Вид на обекта: Монументална декорация, сграфито


  6. Наименование: „Христо Г. Данов“, калкан на жилищна сграда на ул. Съборна до възрожденската къща на Христо Данов, Пловдив


  7. Други наименования, под които е познато произведението: 


  8. Техника на изпълнение: Сграфито

  9. Използвани материали: 3-4 слоя на хоросанова мазилка, нанесени един върху друг в 4-5 цята ( груба мазилка, черно, кафяво-зелено, бяло)


  10. Датировка: 1978 г.


  11. Собственост на сградата: 


  12. Видове документи: 


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ: Не


  16. Пространствени параметри на произведението: 15х12.80 м.


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика: Сграфитото „Христо Г. Данов“ е разположено на калканна стена на жилищна сграда началото на подхода към Стария град. Сграфитото е изпълнено с трислойни мазилки нанесени последователно от тъмно към светло в черни, умбра и бяло. През годините е било подложено на въздействието на капилярна и инфилтрационна влага проникваща в стената вследствие, на което части от него са били увредени, констатирани са липса на мазилкови слоеве в участъците около комина, покрива и основата. През 2020 г. се повдига въпроса за необходимостта от неговото възстановяване.


  18. Подпис / инициали на автора: не


  19. Състояние: Днес състоянието на сграфитото е стабилно, наблюдават се наченки на обезцветяване в някои участци, вследствие на предприетия реставрационен подход – изграждане и моделиране на пластиката и фактурата с хоросан и в последствие повърхностна цветова реинтеграция. Ретушираните участъци видимо и бързо се променят в цвят.


  20. Консервация / реставрация: Сграфитото е реставрирано със средства на Община Пловдив през 2020 г. от реставраторите на ГХГ Пловдив.


  21. Режими за опазване по ЗКН: Реинтеграция на избледняващите ретуши. Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: 


  26. Възможност за достъп: неограничен


  27. Възможност за наблюдение: неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: