Борбите и целите на Партията (Моменти от съпротивата и бъдещото развитие на социализма)

  1. Номер в регистъра: 14

  2. Адрес: Площад „Централен“ 1, Фасадата на Партиен дом – Пловдив (дн. Община Пловдив)


  3. Координати:

   42.14104507961932, 24.749922811065286


  4. Автор: Йоан Левиев, арх. Владимир Рангелов, Георги Димов и помощници


  5. Вид на обекта: Монументална декорация, мозайка


  6. Наименование: “Борбите и целите на Партията” (“Моменти от съпротивата и бъдещото развитие на социализма”)


  7. Други наименования, под които е познато произведението: 


  8. Техника на изпълнение: Мозайка

  9. Използвани материали: естествен камък в 5 цвята: червено (твърд пясъчник); светло сиво (седиментен кремъчен камък), тъмно сиво (твърд пясъчник), бежев (варовик), тъмна охра („срединка“, от с. Средина, Кърджали) и бяло (фин мрамор); червен емайл е използван за петолъчката в центъра на големия панел; задният план е конструиран от файансови тесери с бронзово покритие в различни нюанси на мед и старо злато, както и от декоративни керамични плочки в синьо, розово и златно;


  10. Датировка: 1969-1970 г.


  11. Собственост на сградата: Собственост на сградата: 56784.522.937.1 – общинска, а другата – 56784.522.937.2 е съсобственост;


  12. Видове документи: вж. 22.


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ: 


  16. Пространствени параметри на произведението: 3,60 x 15 м.; 3,60 x 12 м.; 3,60 x 3 м.


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика: По свидетелството на очевидци мозайката е редена на място от изпълнител Георги Димов и помощници. Мозайката е разположена от двете страни на входа към административната част на сградата. Състои се от две пана, по-голямото, от лявата страна на входа, е композирано по хоризонтала, включва две групи фигури, изобразени на златен фон. Техниката на изпълнение може да се определи като своеобразен opus tessellatum. Фигуралната композиция е пластично изявена над фона. За тесерите е използван естествен камък в пет цвята: червено – твърд пясъчник (кариера гара Бов), светло сиво – утаечна кремъчна скала (кариера село Ябланица), тъмно сиво – твърд пясъчник (кариера село Роман), бежово – пясъчник (село Градец, Котел), тъмна охра – варовик „срединка“ (село Средина, Кърджалийско) и бяло – мрамор ситнозърнест (Тополовград). За червената петолъчка в центъра на голямото пано е използван червен смалт. Фонът е изграден от тесери от фаянсови (керамични) плочки със бронзово покритие (колоидно злато) в различни нюанси на бакърено и старо злато и вградени декоративни керамични плочки, оцветени в синьо, розово и златно. Пластичните елементи са издадени 5 см. над фона. По тях много ясно личат границите на изградената пластика и положената върху нея мозайка. Мозаечната повърхност на фона е равна, а по повърхността на пластичния елемент се наблюдават сериозни неравности. По цялата повърхност на мозайката много ясно се виждат т. нар. джорнати. Мозайката е редена с циментов разтвор, който частично се наблюдава във фугите и в разрушенията. Повечето тесери са ръчно сечени, с неправилна форма, с размери на страните вариращи между 2 – 8 см, някои дори по-големи.


  18. Подпис / инициали на автора: Не


  19. Състояние: Върху повърхността на мозайката се наблюдава цялостно общо замърсяване, до двете кошчета, разположени пред нея, има видими следи от гасене на цигари, заливане с кафе и други сериозни замърсявания. Общото конструктивно състояние може да се определи като добро. Единствено по страниците на паната и на места по ръбовете има изпадали и счупени тесери. Наблюдават се множество следи от монтаж на кабели и други съвременни елементи около мозайката.


  20. Консервация / реставрация: Не.


  21. Режими за опазване по ЗКН: Почистване, повърхностна и структурна стабилизация на тесери и основа, възстановяване на липсващи тесери, отстраняване на кабели, климатици и др., облагородяване на средата, ограждане на мозайката за предотвратяване на увреждането и. Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: проектът е в народна библиотека „Иван Вазов“, Пловдив


  23. Връзка с околната среда: благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: 


  26. Възможност за достъп: Обществен


  27. Възможност за наблюдение: неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: