Орфей

  1. Номер в регистъра: 2

  2. Адрес: Ул. „Васил Кънчев“ 3, Калкан на АМТИИ, Старинен Пловдив


  3. Координати:

   42.148593926199794, 24.75108446153856


  4. Автор: Димитър Киров – Ди Киро


  5. Вид на обекта: Монументална декорация


  6. Наименование: „Орфей“


  7. Други наименования, под които е познато произведението: 


  8. Техника на изпълнение: Сграфито

  9. Използвани материали: 5-6 слоя, положени един върху друг в 5-6 цвята (черно, червено, охра, сиво и бяло)


  10. Датировка: 1972 г.


  11. Собственост на сградата: 


  12. Видове документи: Проект за изпълнение и архивни снимки в Национална библиотека „Иван Вазов“, Пловдив и Държавн архив Пловдив;


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ: Не


  16. Пространствени параметри на произведението: 180 кв.м.


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика: Сграфитото изобразяващо Орфей, заобиколен от сцени и персонажи от музикалните среди на Пловдив, заема цялата калканна стена на сградата съседна на сградата със сграфитото „Захари Зограф“. Композицията е сходна, фигуралана, симетрична, разположена по центарлна ос, изобразителното поле е архитектонично разчленено от три арки поддържани от колони с капители, в които са поместени основните фигури и сцени. Цветово и технологично изпълнено по подобие на другото сграфито.


  18. Подпис / инициали на автора: 


  19. Състояние: Достъпът до калканната стена със сграфитото е затруднен и ограничен за да бъде направена точна преценка на неговото състояне, но на пръв поглед то изглежда по-добре съхранено и в значително по-добро състояние от пострадалото сграфито на съседната сграда. Вероятно причината е по-доброто състояние на поддръжка на покрива на сградата. Може да се допусне, че някои разрушителни процеси по подобие на съседното сграфито са в ход, но това би се констатирало при близък оглед. От дистанция сграфитото изгледа в добро състояние.


  20. Консервация / реставрация: Не


  21. Режими за опазване по ЗКН: Осигуряване на достъп до сграфитото за оглед и преценка на състоянието му, повърхностно почистване, укрепване, стабилизиране при необходимост. Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Да


  23. Връзка с околната среда: благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: 


  26. Възможност за достъп: неограничен


  27. Възможност за наблюдение: неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: