Абстрактни пластични форми с мозайка пред сградата на РЗИ Пловдив

  1. Номер в регистъра: 13

  2. Адрес: Ул. „Перущица“ 1


  3. Координати:

   42.138465794396694, 24.719766547463905


  4. Автор: Трифон Неделчев, Маргарита Томова


  5. Вид на обекта: Монументална декорация, мозайка


  6. Наименование: Абстрактни пластични форми с мозайка пред сградата на РЗИ Пловдив


  7. Други наименования, под които е познато произведението: 


  8. Техника на изпълнение: Мозайка

  9. Използвани материали: Мозайка върху 3-д бетонна основа; бяло (мрамор); охра, червено (стъкло); тъмно кафяво (стъкло), черно


  10. Датировка: Година на изпълнение – 80-те години на ХХ в.


  11. Собственост на сградата: Собственост на сградата – държавна


  12. Видове документи: 


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ: 


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика: Пластична мозайка в тревна площ, подобна на тази пред поликлиниката в район Тракия, със същите автори. За разлика от мозайката във водното съоръжение, тук тя е вместена в пластичните тела, така че в голяма част от тях има видим бетон. Т.е. в бетона е направо легло за мозаечните тесери, вместените тесери са на една повърхност с видимия бетон. Само едно от пластичните тела е изцяло покрито с мозайка.


  18. Подпис / инициали на автора: Не


  19. Състояние: По-добре съхранено от горното съоръжение. Използваните тесери са абсолютно същите, 3 вида каменни тесери, естествен камък и един цвят червен смалт, абсолютно същите разрушения, с по-малък мащаб. Наблюдава се цялостно общо замърсяване, силно нападение на тесерите от охра и мрамор или варовик от плесени, алги и лишеи. Липси на отделни тесери на всичките обемни пластични форми, но в по-малък мащаб. Видими пукнатини със следи от влага или малко соли по бетонните структури, в някои участъци надраскано с графити и други надписи и други материали. Запуснато и неподдържано пространство.


  20. Консервация / реставрация: Не.


  21. Режими за опазване по ЗКН: Почистване, отстраняване на биологично нападение, повърхностна и структурна стабилизация на тесери и основа, възстановяване на липсващи тесери, облагородяване на средата, поддържане на тревната площ около пластичната мозайка. Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: РЗИ


  26. Възможност за достъп: Обществен


  27. Възможност за наблюдение: неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: