Мозайка мемориален комплекс, посветен на Септемврийското въстание

  1. Номер в регистъра: 9

  2. Адрес: Бул. „Пещерско шосе“ 149, кв. „Христо Смирненски“


  3. Координати:

   42.131881, 24.700769


  4. Автор: Георги Бояджиев, арх. Антоанета Топалова


  5. Вид на обекта: Монументална декорация, мозайка


  6. Наименование: Мозайка мемориален комплекс, посветен на „Септемврийското въстание“


  7. Други наименования, под които е познато произведението: 


  8. Техника на изпълнение: Мозайка

  9. Използвани материали: Смесена техника: пластична мозайка, изпълнена върху специално изградена бетонна конструкция, с тесери от естествен камък в 3 цвята, използвани са бяло, сиво и тук там пясъчник, с цвят на охра, доста блед и не много наситен.


  10. Датировка: Година на изпълнение – 80-те г. на ХХ в. Вероятно 1983 г. във връзка с годишнината.


  11. Собственост на сградата: 


  12. Видове документи: 


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ: Не


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика: Пластична мозайка, изпълнена върху специално изградена бетонна конструкция, с тесери от естествен камък в 3 цвята, използвани са бяло, сиво и тук там пясъчник, с цвят на охра, доста блед и не много наситен, но по цялата повърхност се наблюдава повърхностно оцветяване на тесерите с боя, доста грубо нанесено в черно върху сивия камък и в по-наситена охра върху пясъчника.


  18. Подпис / инициали на автора: 


  19. Състояние: Монументът видимо не е поддържан, целият е надраскан с графити, не толкова върху мозайката, колкото бетона около нея, макар че в близост района е облагороден, има детски площадки и тревни площи, но би могло да се извършва една по-добра поддръжка и охрана на мозайката. Оцветяването на тесерите се лющи, особено охрата нанесена върху пясъчника, който като полабилен камък вече е повърхностно ерозирал. Наблюдава се и биологично нападение от мъхове в напреднал стадий както по повърхността на тесерите, така и във фугата между тях.


  20. Консервация / реставрация: Не


  21. Режими за опазване по ЗКН: Да се изясни проблема с оцветяването на мозайката, дали е авторски замисъл или е направено допълнително, за да се вземе решение относно нейното третиране. Почистване, премахване на графитите, възстановяване на липсващи тесери, третиране на вегетацията и мъховете. Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: Макро – благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: мемориал


  25. Настояща функция на сградата: мемориал


  26. Възможност за достъп: Обществен-неограничен


  27. Възможност за наблюдение: неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: