Прослава на славянските просветители

  1. Номер в регистъра: 10

  2. Адрес: Ул. „Съборна“ 14 А – Старинен Пловдив


  3. Координати:

   42.14835, 24.75187


  4. Автор: Георги Божилов – Слона


  5. Вид на обекта: Монументална декорация, сграфито


  6. Наименование: „Прослава на славянските просветители“


  7. Други наименования, под които е познато произведението: 


  8. Техника на изпълнение: Сграфито

  9. Използвани материали: 4 слоя хоросанова мазилка, нанесени един върху друг в три цвята (груба мазилка, черно, червено и бяло)


  10. Датировка: Година на изпълнение – 1968 г.


  11. Собственост на сградата: Общинска собственост


  12. Видове документи: 


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ: Не


  16. Пространствени параметри на произведението: 50 кв.м.


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика: Сграфитото „Прослава на славянските просветители“ е разположено на подпорна стена в подстъпите на сградата на ГХГ Пловдив в Стария град. През годините е било подложено на въздействието на капилярна и инфилтрационна влага проникваща в стената вследствие, на което през 2014 е констатирано сериозното му увреждане и необходимост от възстановяване. Предприетият подход е в посока ново изграждане, а не запазване и реставрация на същетвуващия оригинал. Оригиналното сграфито е било изградено от трислойни цветни мазилки полагани последователно една върху друга от тъмно към светло в три цвята – черно, червено и бяло (естествения свят на хоросана). След възстановяването през 2014 г. сграфитото има по-различен звук от оригинала, цветовете са значително завишени като интензивност, забелязва се промяна в рисунъка, фактурата и третирането на отделните фигури и елементи.


  18. Подпис / инициали на автора: Не


  19. Състояние: Днес състоянието на сграфитото е стабилно, наблюдават се наченки на обезцветяване в някои участци, както и деструктиране на мазилковите слоеве в основата на стената вследствие действието на влага. Възможно е сграфитото да е изградено като пластика и в последствие оцветено.


  20. Консервация / реставрация: 2013 – почти пълна реконструкция, извършена от Моника Роменска и Вихра Григорова


  21. Режими за опазване по ЗКН: Повърхностно почистване, укрепване, стабилизиране при необходимост, контрол на капилярната влага. Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: 


  26. Възможност за достъп: Обществен


  27. Възможност за наблюдение: неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: