Сгарфито на фасадата на целодневна детска градина Св. св. Кирил и Методий

  1. Номер в регистъра: 6

  2. Адрес: ул. „Димитър Найденов“ 24, 5003 Света Гора, Велико Търново


  3. Координати:

   43.076649, 25.651089


  4. Автор: Кирил Чолаков


  5. Вид на обекта: Монументална декорация


  6. Наименование: Сгарфито на фасадата на целодневна детска градина „Св. св. Кирил и Методий“


  7. Други наименования, под които е познато произведението:


  8. Техника на изпълнение: Сграфито

  9. Използвани материали: 


  10. Датировка: 1988 г.


  11. Собственост на сградата: 


  12. Видове документи:


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ:


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика:
   Сграфито на фасадата на детска градина, под Ректората на ВТУ. Сграфитото, заемащо две от фасадите на горния етаж на сградата, е изпълнено в три цвята нанесени от тъмно към светло, тъмно сиво, сиена натурална и бяло. Растерна фигурално-декоративна композиция.


  18. Подпис / инициали на автора: 


  19. Състояние: Сграфитото е в сравнително добро състояние, наблюдават се следи от влага, непосредствено под стрехата, малка липса в горната част.


  20. Консервация / реставрация: Не


  21. Режими за опазване по ЗКН: Отстраняване на влагата от покрива, стабилизация, възстановка на липите, поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: Макро-благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: 


  26. Възможност за достъп: Обществен


  27. Възможност за наблюдение: Неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: