Кон до коня

  1. Номер в регистъра: 12

  2. Адрес: Сградата на Областна дирекция на МВР, ул. „Бачо Киро“ № 7, 5000 Велико Търново


  3. Координати:

   43.078025, 25.631641


  4. Автор: Никола Хаджитанев и Александър Алексиев


  5. Вид на обекта: Монументална декорация


  6. Наименование: „Кон до коня“


  7. Други наименования, под които е познато произведението:


  8. Техника на изпълнение: Мозайка

  9. Използвани материали: 


  10. Датировка: 1980 г.


  11. Собственост на сградата: 


  12. Видове документи:


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ:


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика:
   Мозайка на фасада над главния вход на Областна дирекция на МВР, Велико Търново, с автори Никола Хаджитанев и Александър Алексиев, 1980 г. Мозайката е редена с естествен камък, с различен модул, прецизно изпълнена, с характерно изграждане на гривите и опашките на конете, където вместо тесери е оставена рисуваща фуга.


  18. Подпис / инициали на автора: 


  19. Състояние: Наблюдава се липса на единични тесери, 2 по 2, основно в четирите меча. Мозайката като цяло е в стабилно състояние. Наблюдава се повърхностно замърсяване. Само буквите са сменяни, но те не са в обсега на мозайката.


  20. Консервация / реставрация: Не


  21. Режими за опазване по ЗКН: Почистване, поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: Макро-благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: ОД на МВР


  26. Възможност за достъп: Обществен


  27. Възможност за наблюдение: Неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: