Мозайка, техникум Хенри Форд

  1. Номер в регистъра: 11

  2. Адрес: Техникум „Х. Форд“, ул. Хайдут Сидер 8, район „Илинден“


  3. Координати:

   42.711177, 23.288904


  4. Автор: Йордан Марков


  5. Вид на обекта: монументална декорация


  6. Наименование: „Сердика“


  7. Други наименования, под които е познато произведението:


  8. Техника на изпълнение: Мозайка

  9. Използвани материали: 


  10. Датировка: 1979 г.


  11. Собственост на сградата: държавна собственост


  12. Видове документи:


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ:


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика:
   Декоративна мозайка от естествен камък изпълнена в техника opus tessellatum, обхващаща трите страни на фасадата. Използваните тесери са в пет цвята: бяло – мрамор, тъмно и светло сиво, охра в няколко нюанса (мушелкалк, варовик, смалт/керамика), червено и зеленикава умбра, с правилна форма с вариращ размер на страните. Мозаечният набор е положен с хоросаново-циментов разтвор, който е видим във фугата. Изключително прецизно наредена мозайка, с видим подпис на автора Йордан Марков 1979.


  18. Подпис / инициали на автора: 


  19. Състояние:
   Мозайката е добре поддържана и в изключително стабилно състояние. Наблюдава се общо повърхностно замърсяване и липси на единични тесери. На северната фасада през мозайката е монтиран климатик.


  20. Консервация / реставрация: не


  21. Режими за опазване по ЗКН:
   Почистване, повърхностна и структурна стабилизация, възстановяване на липсващи тесери. Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: не


  23. Връзка с околната среда: 


  24. Първоначална функция на сградата:


  25. Настояща функция на сградата: 


  26. Възможност за достъп: 


  27. Възможност за наблюдение: 


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: