Сграфито (фасада), Висше строително училище Любен Kаравелов

  1. Номер в регистъра: 4

  2. Адрес: ул. „Суходолска“ №175, ВСУ „Любен Каравелов“, район „Красна поляна“


  3. Координати:

   42.694852, 23.248205


  4. Автор: Любомир Попов


  5. Вид на обекта: монументална декорация


  6. Наименование: Сграфито (фасада), Висше строително училище „Любен Kаравелов“


  7. Други наименования, под които е познато произведението:


  8. Техника на изпълнение: сграфито

  9. Използвани материали: 


  10. Датировка: 1975 г.


  11. Собственост на сградата: държавна собственост


  12. Видове документи:


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ:


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика:
   Сграфито, заемащо цялата централна фасада, над входа е изпълнено с трицветни мазилки полагани последователно от тъмно към светло, в черно, охра и мръсно бяло.


  18. Подпис / инициали на автора:


  19. Състояние:
   Достъпът до стената със сграфитото е ограничен, за да бъде направена точна преценка на неговото състояние. От дистанция са видими много разрушения, както по-нови, така и по-стари, в горната част, в ляво и в дясно на стената, явно причинени вследствие на течове от покрива и по фасадата. Наблюдават се изцяло липсващи части на сграфитото до градежната основа на стената и надолу по вертикала разслояване на цветните мазилки. Видими са липсващи части от повърхностните слоеве, правени са опити да се замажат с някакъв цвят, но доста неуспешно. И на други места се наблюдава разслояване, най-вече на белия завършващ мазилков слой.


  20. Консервация / реставрация: не


  21. Режими за опазване по ЗКН:
   Осигуряване на достъп до сграфитото за оглед и преценка на състоянието му, повърхностно почистване, укрепване, стабилизиране, възстановяване на разрушенията. Отстраняване причините за уврежданията, поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: не


  23. Връзка с околната среда: 


  24. Първоначална функция на сградата:


  25. Настояща функция на сградата: ВСУ


  26. Възможност за достъп: 


  27. Възможност за наблюдение: 


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: