Фонтан – водна завеса

  1. Номер в регистъра: 16

  2. Адрес: НДК, София, район „Триадица“


  3. Координати:

   42.6857883612816, 23.319113824677768


  4. Автор: Иван Радев, арх. Атанас Агура


  5. Вид на обекта: Фонтан


  6. Наименование: „Фонтан – водна завеса“


  7. Други наименования, под които е познато произведението:


  8. Техника на изпълнение: Мозайка-декоративна мозайка от разноцветен мрамор

  9. Използвани материали: 


  10. Датировка: 1981 г.


  11. Собственост на сградата: държавна собственост


  12. Видове документи:


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ:


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика:
   Пластична мозайка във водно съоръжение наречено „Фонтан – водна завеса“ пред НДК София с автор Иван Радев. Мозайката е изработена от естествен камък – мраморни елементи с различна големина на модула и нюанси, които следват сложните пластични форми както на стената, така и на дъното на водното огледало. Мозайката и цялото водно съоръжение са изпълнени от Комбинат за декоративно-монументални изкуства град Пловдив.


  18. Подпис / инициали на автора: 


  19. Състояние:
   Състоянието на водното съоръжение и мозайката е стабилно. Наблюдава се цялостно общо занемаряване и замърсяване, липси на отделни тесери на всичките обемни пластични форми, като част от тях са събрани на дъното на фонтана заедно с бутилки, кенчета и други отпадъци. Запуснато и неподдържано пространство.


  20. Консервация / реставрация: Не


  21. Режими за опазване по ЗКН:
   Почистване, отстраняване на соли и биологично нападение, повърхностна и структурна стабилизация на тесери и основа, възстановяване на липсващи тесери, облагородяване на средата. Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: Макро-благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: 


  26. Възможност за достъп: Обществен


  27. Възможност за наблюдение: Неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: