Декоративно-пластична стена, НДК, Подлез, район Триадица

  1. Номер в регистъра: 17

  2. Адрес: НДК, Подлез, София, район „Триадица“


  3. Координати:

   42.6857429, 23.3184935132


  4. Автор: Иван Радев


  5. Вид на обекта: Стена


  6. Наименование: Декоративно-пластична стена, НДК, Подлез, район „Триадица“


  7. Други наименования, под които е познато произведението:


  8. Техника на изпълнение: 

  9. Използвани материали: 


  10. Датировка: 1981 г.


  11. Собственост на сградата: държавна собственост


  12. Видове документи:


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ:


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика:
   Декоративно-пластичната стена в подлеза на НДК е изпълнена от материала на облицовъчните плочи (варовик тип мушелкалк), обработен на специално изготвени едри модули с различна форма, които изграждат сложната пластика.


  18. Подпис / инициали на автора: 


  19. Състояние: Наблюдава се силно общо повърхностно замърсяване от всякакъв характер, счупени или повредени отделни модули, следи от разноцветни графити по цялата стена. Състояние: сравнително стабилно, но изключително занемарено.


  20. Консервация / реставрация: Не


  21. Режими за опазване по ЗКН: Почистване на цялата стена и пластиката, отстраняване на натичания и графити и други наслоявания, повърхностна и структурна стабилизация на каменните елементи и градежната основа, възстановяване на липсващи или отчупени модули, облагородяване на средата. Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: Макро-благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: 


  26. Възможност за достъп: Обществен


  27. Възможност за наблюдение: Неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: