Сграфито (фасада), 36 ОДЗ Пеперуда, 1977

  1. Номер в регистъра: 7

  2. Адрес: ж.к. „Дружба“ 1, ул. Иван Арабаджията 40, 36 ОДЗ – „Пеперуда“, район „Искър“


  3. Координати:

   42.667317, 23.395672


  4. Автор: Йордан Тонев


  5. Вид на обекта: монументална декорация


  6. Наименование: Сграфито (фасада), 36 ОДЗ „Пеперуда“, 1977


  7. Други наименования, под които е познато произведението:


  8. Техника на изпълнение: Сграфто – две страни

  9. Използвани материали: 


  10. Датировка: 1977 г.


  11. Собственост на сградата: държавна собственост


  12. Видове документи:


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ:


  16. Пространствени параметри на произведението: 100 кв. м.


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика:
   Сграфито на фасада на Детска градина „Пеперуда“ на тема пеперуда, което обхваща две от стените от север, северсеверозапад. В технологично отношение сграфитото е изпълнено с 3 цветни мазилки – червена, охра и бяла, положени върху много тънък хастар, има нееднородна основа, от кухи тухли, с дупките към сграфитото и много ясно видим бетонов пояс от горе релефно излизащ с 2-3 см, над сграфитото. Завършващият бял слой е положен в много тънък слой, който на доста места вече липсва. В долната лява част на централната стена е поместен подпис, който не се чете добре.


  18. Подпис / инициали на автора: Да – не се чете


  19. Състояние:
   Сграфитото е в силна степен на разрушение, наблюдават се подкожушвания, разслояване на мазилки, цялостно опадане и изтриване на повърхностните слоеве, дори на хастара особено изразено в цокълната част. Под сграфитото на земята има паднали фрагменти от цветните мазилки, явно тече сериозен активен разрушителен процес.


  20. Консервация / реставрация: не


  21. Режими за опазване по ЗКН:
   Повърхностно почистване, укрепване, повърхностна и структурна стабилизация, възстановяване на липси, контрол на капилярната влага. Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: 


  23. Връзка с околната среда: 


  24. Първоначална функция на сградата:


  25. Настояща функция на сградата: Детска градина


  26. Възможност за достъп: 


  27. Възможност за наблюдение: 


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: